Арлен Гарольд

Arlen Harold

15.02.1905 – 23.04.1986
Арлен Гарольд